Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 01.01.2019

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to aj v prípade, keď sa užívanie alebo prístup k tejto službe uskutočňujú mimo Slovenskú republiku.
Predávajúcim je spoločnosť GASTRO STAR, s.r.o., so sídlom Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 831 867, IČ DIČ: SK2022439837 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18244/R (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje na predávajúceho:

technická podpora a poradenstvo:

tel.: 0911121079 od 8:00 do 15:30 v pracovné dni

E-mail: gastrostar@gastrostar.sk

Orgán dozoru/dohľadu nad činnosťou predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia.

Predávajúci dodáva tovar výhradne podnikateľom, t.j. fyzickým alebo právnickým osobám oprávneným na podnikanie podľa osobitného predpisu, zapísaným v obchodnom alebo živnostenskom registri, resp. inom registri, ktoré pri uzatváraní zmluvy konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu slobodného povolania, a ktoré môžu preukázať svoju existenciu a zápis v príslušnom registri a pridelené IČO. Uzatvorenie platnej zmluvy so Zákazníkom, ktorý nespĺňa definíciu v predchádzajúcej vete, je vylúčené.

Odoslaním objednávky zákazník akceptuje platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok a vyhlasuje, že spĺňa požiadavky uvedené v definícii Zákazníka. Odoslaním objednávky predávajúcemu alebo aktiváciou funkcie „Súhlasím s podmienkami“ výslovne potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, pochopil ich obsah a právne následky, a súhlasil s nim, čím potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa uskutoční odoslaním objednávky kupujúcim, t.j. vyplneným a odoslaným formulárom na internetovej stránke predávajúceho.

Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako „Potvrdenie objednávky“.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky alebo uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zaslanie objednávky kupujúcim je možné až po aktivácii funkcie „Súhlasím s podmienkami“, „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“. Objednávka je zaslaná po aktivácii funkcie „Záväzná objednávka s platbou“.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak sa strany nedohodnú inak, bude archivovaná u predávajúceho, pričom kupujúcemu je dostupná a všetky dokumenty súvisiace s jej uzatvorením sú mu zasielané e-mailom. “

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

o dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
o názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
o adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
o podmienky a spôsob prepravy,
o zaslanie týchto všeobecných zmluvných podmienok e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Ponuka a Cena

Všetky ponuky sa chápu ako nezáväzné a platné len vtedy, pokiaľ sú zásoby dostatočné. Uvedené ceny nezahŕňajú všetky dane a poplatky a vzťahujú sa výlučne na určitú predajnú jednotku. Platnosť dočasných ponúk sa vždy vzťahuje na dohodnutý deň dodania, nie na čas objednávky. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru a cena je vyznačená pri každom tovare a bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

Dodávka (dodávanie)

Dodanie tovaru zákazníkovi prebieha v rámci plánu závozov, ktoré zákazníkovi oznámi predávajúci. Dohodnuté a predávajúcim potvrdené dodacie termíny sú záväzné, pričom tovar sa považuje za včas dodaný v lehote max. do 24 hodín od predávajúcim potvrdeného termínu. V prípade vyššej moci, zákazník tiež akceptuje oneskorenie dodania do niekoľkých dní. Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu škody alebo odstúpenie od zmluvy z dôvodu neskorých dodávok.

Vratné obaly

Predávajúci dodáva tovar čiastočne vo vratných prepravných kontajneroch ( prepravky, palety). Tieto prepravné kontajnery zostávajú majetkom predávajúceho a musia byť vrátené alebo vymenené v dobrom a čistom stave pri dodaní ďalšieho tovaru, najneskôr však do 4 týždňov po dodaní tovaru. Ak sa prepravné kontajnery nevrátia predávajúcemu do 4 týždňov po dodaní, predávajúci má právo od kupujúceho na náhradu nákladov spojených s dodaním kontajnerov a ich hodnoty, resp. 20 eur za každú nevrátenú paletu, 10 eur za každú nevrátenú prepravku.

Prechod nebezpečenstva škody na tovare

Zodpovednosť za škody na tovare (riziko straty, poškodenia, krádeže, zníženia kvality a podobného znehodnotenia tovaru, atď.), prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom v mieste podľa potvrdenej objednávky a kupujúci tovar neprevezme. Tovar sa považuje za doručený kupujúcemu aj vtedy, ak predávajúci umiestni tovar na miesto určené zákazníkom a nie je potvrdený doklad o prevzatí.

Platba

Cena tovaru je splatná na základe faktúry predávajúceho ihneď po prijatí faktúry bez akýchkoľvek zrážok. Všetky platby sú pripísané na najstarší dlh, najskôr úroky, potom náklady, alebo náklady na príspevky a napokon kapitál.

Výhrada vlastníctva, nadobudnutie vlastníctva kupujúcim

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Dodaný tovar zostáva majetkom predávajúceho, až do úplného zaplatenia. V prípade neplnenia je predávajúci oprávnený vyzdvihnúť dodaný tovar na náklady zákazníka v jeho obchodných priestoroch. Výhrada vlastníctva zaniká len vtedy, ak zákazník zaplatil všetky záväzky vyplývajúce z obchodného vzťahu s predávajúcim. Výhrada vlastníctva nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť kúpnu cenu za tovar.

Reklamácia

Reklamácie sú možné iba do 24 hodín od doručenia tovaru. Po obdržaní reklamácie predávajúci vyzdvihne príslušný tovar vrátane pôvodného obalu a skontroluje vadu, ktorá je predmetom reklamácie. Ak je reklamácia opodstatnená a predávajúci uzná chybu, obdrží zákazník nový tovar alebo dobropis vo výške hodnoty tovaru.

Nedoplatky/ Omeškané platby

V prípade oneskorenej úhrady zákazník súhlasí s tým, že zaplatí zákonný úrok z omeškania vo výške určenej v súlade s Obchodným zákonníkom. Okrem toho sa zákazník zaväzuje nahradiť náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. V prípade, ak zákazníkovi vznikne nárok na úhradu ročného bonusu alebo iné výhody, tieto mu nebudú priznané a sú výslovne vylúčené v prípade omeškania ktorejkoľvek platby alebo začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Insolvencia/Platobná neschopnosť

Ak je začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie voči a zákazník pokračuje v podnikateľskej činnosti, predávajúci má právo dodávať výhradne za platby v hotovosti pri odovzdaní tovaru zákazníkovi bez ohľadu na predchádzajúce platobné zmluvy.

Ochrana údajov

Údaje o zákazníkoch relevantné pre obchodné vzťahy sú elektronicky uložené a spracované s predávajúcim a neprenášané inými spoločnosťami.

Reklama

Zákazník súhlasí s tým, že bude dostávať reklamu v akejkoľvek forme (napríklad poštové, elektronické, média) od predávajúceho. Pri zrušení odberu reklamy zákazníkom akceptuje zákazník, že reklamný materiál bude dodaný z organizačných dôvodov ešte po určitú dobu po zrušení.

Pre dodanie v nasledujúci pracovný deň:
Čerstvý tovar Potrebné objednať do 11:30
Chladený tovar Potrebné objednať do 15:30
Mrazený tovar Potrebné objednať do 15:30
Pre dodanie v nasledujúci pracovný deň:
Čerstvý tovar Potrebné objednať do 11:30
Chladený tovar Potrebné objednať do 15:30
Mrazený tovar Potrebné objednať do 15:30